دارالحکمه 

1- نظام تربیتی دینی

                            الف) شخصیت سازی در کنار آموزش  

                                                                                  - اولویت داشتنِ "شخصیت سازی" در کنار "آموزش" 

                                                                                  - توجه به ایجاد بستر مناسب رشد همه جانبه 

                                                                                  - توجه به "نشاط معنوی" و ایجاد "روحیه جهادی"

                                                                                  - رعایت آداب فردی و اجتماعی

                           ب) هدایت به جای مدیریت

                                                                                  - محوریت "هدایت" به جای "مدیریت"

                                                                                  - رویکرد مدیریتی مبتنی بر "تقوای فردی و اجتماعی"

                                                                                  - تقویت روحیه "خود کنترلی" به جای مدیریت از بالا

                                                                                  - ایجاد بستر مناسب "رشد معنوی و علمی" برای افراد

                                                                                  - حذف حداکثری تشویق و تنبیه 

                          ج) زندگی جمعیِ مومنانه 

                                                                                  - تجربه زندگی جمعی در خانواده بزرگ دارالحکمه   

                                                                                              - هم افزایی تشکیلاتی در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی

                                                                                              - پرورش روحیه "تعاون، تفاهم و مدیریت جمعی"

2- نظام آموزش کارآمد 

       
                                                                                  - نگاه تحولی به نظام آموزشی

                                                                                  - رویکرد "پژوهش" محور

                                                                                  - تاکید بر فهم عمیق مطالب    

                                                                                  - ایجاد توانمندی در تبیین

                                                                                  - آموزش به شیوه "حل مسئله"

                                                                                  - اهتمام به "طب اسلامی"

                                                                                  - اهتمام به "مکالمه عربی"

                                                                                  - پرورش "تفکر" به جای "حافظه" 

                                                                                  - حرکت در مسیر "اجتهاد"

                                                                                  - توان نظریه پردازی